Το πληρέστερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής, με πλήρη προετοιμασία εργασίας σε Λογιστήρια εταιρειών & Λογιστικά Γραφεία!

Περιλαμβάνει: Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσία Hyper Epsilonnet, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, ΦΠΑ, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων, Εκδόσεις & Καταχωρήσεις Παραστατικών, Φορολογία Εισοδήματος, TAXIS, Δηλώσεις, Εργατικά...Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής