Ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει. Η αλλαγή αυτή γίνεται αντιληπτή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με τον τομέα της εργασίας να είναι ένας από αυτούς. Η εργασία στις μέρες μας εξυπηρετεί τόσο τις βιοποριστικές ανάγκες του ατόμου, όσο και την προσωπική του ανάγκη για εξέλιξη, αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση. 

Ο κλάδος της ψυχολογίας που αντικείμενο του έχει τη μελέτη της νόησης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς μέσα στο εργασιακό πλαίσιο, ονομάζεται Οργανωσιακή / Εργασιακή ψυχολογία. Η Εργασιακή ψυχολογία φαίνεται να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας εργασιακής πραγματικότητας.